โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา
#วิชา (ไม่จำเป็นต้องกรอก)หน่วยกิตเกรด
1.
2.
3.
4.
5.